Grupa Hotelowa Orbis podpisała Kodeks Postępowania chroniący dzieci przed krzywdzeniem

Grupa Hotelowa Orbis podpisała Kodeks Postępowania chroniący dzieci przed krzywdzeniem
Jako odpowiedzialny lider polskiego rynku hotelarskiego, Grupa Hotelowa Orbis, w ramach swoich działań prewencyjnych i edukacyjnych na rzecz ochrony najmłodszych, podpisała, w obecności Komendanta Głównego Policji oraz Fundacji Dzieci Niczyje, przełomowy dokument dla branży turystycznej w Polsce – The Code of Conduct, czyli Kodeks Postępowania, mający na celu ochronę dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym.

W wyniku wzorowej współpracy interdyscyplinarnej, trójstronnego zaangażowania i wspólnych perspektyw propagowania dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci, Orbis S.A. podpisał, pod patronatem honorowym i w obecności Komendanta Głównego Policji, Kodeks Postępowania (ang. The Code of Conduct). Kodeks Postępowania jest odpowiedzią na globalny problem wykorzystywania seksualnego dzieci na świecie i w Polsce i ma na celu podnoszenie świadomości społeczeństwa, inicjowanie oraz wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich.

Podpisując The Code of Conduct, Orbis S.A. zobowiązał się wypełniać 6 kryteriów postępowania:

1. Ustanowienie wewnętrznej polityki mającej na celu przeciwdziałanie wykorzystywaniu seksualnemu dzieci.
2. Przeszkolenie personelu hotelowego w zakresie ustanowionej przez firmę polityki. Szkolenia obejmują personel pracujący w kraju pochodzenia oraz w krajach, do których turyści wyjeżdżają w celach turystyki seksualnej.
3. Wprowadzenie w umowach z dostawcami klauzuli, informującej o działaniach podejmowanych przeciwko turystyce seksualnej.
4. Informowanie turystów za pomocą katalogów, broszur, ulotek, spotów czy strony internetowej o problemie wykorzystywania seksualnego dzieci i społecznym zaangażowaniu biznesu w działania mające na celu przeciwdziałanie problemowi.
5. Informowanie kluczowych osób w otoczeniu lokalnym o prowadzonej przez firmę polityce oraz współpraca z: Policją, taksówkarzami, właścicielami barów czy restauracji etc.
6. Coroczne raportowanie.

„Ochrona dzieci stanowi jedno z naszych 21 zobowiązań programu Planet 21 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Podpisany dokument to ważny krok w naszych działaniach na rzecz odpowiedzialnej turystyki w Polsce. Jako największa sieć hotelowa w kraju, dajemy przykład w tworzeniu dobrych praktyk w hotelarstwie, które pomagają w zwalczaniu negatywnych zjawisk społecznych. Wspólnie z naszymi partnerami będziemy edukować i informować, aby zwiększać świadomość społeczeństwa i działać prewencyjnie na rzecz ochrony nieletnich.” – skomentował Laurent Picheral, Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Grupy Orbis.

Kodeks Postępowania powstał w 1998 roku z inicjatywy organizacji ECPAT (End Child Prostitution Child Pornography & Trafficking of Children for Sexual Purposes), która jest siecią organizacji pozarządowych podejmujących działania w celu wyeliminowania problemu dziecięcej prostytucji, dziecięcej pornografii i handlu dziećmi do celów komercyjnego wykorzystywania. Fundacja Dzieci Niczyje pełni w Polsce rolę lokalnego reprezentanta Kodeksu Postępowania (ang. Local Code Representative) oraz przedstawiciela organizacji ECPAT.

„To Orbis był inicjatorem podpisania Kodeksu Postępowania, co jest krokiem milowym w podnoszeniu świadomości społeczeństwa i branży turystycznej na temat przeciwdziałania wykorzystywaniu seksualnemu dzieci ” – dodaje Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

W Polsce co roku Policja identyfikuje ponad 5 000 dzieci poniżej 15 roku życia, pokrzywdzonych przestępstwem wykorzystywania seksualnego (art. 200 Kodeksu Karnego) i kilkadziesiąt do kilkuset przypadków małoletnich wykorzystywanych w prostytucji. Wiele przypadków pozostaje niezidentyfikowanych gdyż jak to podkreśla nadinsp. Marek Działoszyński, Komendant Główny Policji: „Każdego roku docieramy do setek, a nawet tysięcy krzywdzonych dzieci i pomagamy im. Ile jest jeszcze takich przypadków, o których nikt nie wie – trudno oszacować. Informacje świadczące o tym, że dziecku dzieje się krzywda, Policja pozyskuje z różnych źródeł. Z pewnością przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci będzie znacznie mniej, a skuteczność walki z tego rodzaju przestępczością większa, jeżeli do działań zaangażujemy wiele podmiotów. Kodeks Postępowania to jeden ze sposobów podnoszenia świadomości społeczeństwa na temat problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w turystyce. Ważne jest inicjowanie i wdrażanie działań, które przeciwdziałają tej formie krzywdzenia małoletnich. Takie działania Policja będzie zawsze chętnie popierała i podejmowała z pełnym zaangażowaniem.”

Na zdjęciu od lewej:
Mł. insp. Ryszard Garbarz, Dyrektor Biura Prewencji Komendy Głównej Policji
Laurent Picheral, Prezes Zarządu Orbis S.A.
Monika Sajkowska, Dyrektor Fundacji Dzieci Niczyje.

Informacja prasowa