Trzy organizacje branżowe połączyły siły w walce przeciwko szarej strefie w turystyce

Trzy organizacje branżowe połączyły siły w walce przeciwko szarej strefie w turystyce

Po trudnym czasie pandemii Sars-Cov-2 i w obliczu obecnej niepewnej sytuacji geopolitycznej branża turystyczna stoi przed trudnym wyzwaniem odbudowy rynku wyjazdów indywidualnych i biznesowych. W tych okolicznościach szczególnie ważne jest z budowanie na nowo zaufania do organizatorów turystyki, zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym oraz dbanie o uczciwą konkurencyjność podmiotów rynku turystycznego. Jak gorzko mogą smakować wakacje lub wymarzony wyjazd biznesowy, wiedzą tylko ci, których podróż nie doszła do skutku lub została nagle przerwana. Jak ważne jest wybieranie zarejestrowanych i odpowiednio ubezpieczonych organizatorów turystyki indywidualnej i biznesowej – wiedzieć powinien każdy planujący podróż.

Trzy turystyczne organizacje branżowe: Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel, Rada Przemysłu Spotkań i Wydarzeń TUgether oraz Polska Izba Turystyki stawiają czoła tzw. „szarej strefie” w turystyce już nie tylko słowami, ale teraz również czynem. 21 kwietnia podczas corocznej największej w Polsce konferencji branży spotkań Meetings Week Poland 2022 podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólne działania na rzecz powołania tzw. Obserwatorium Turystycznego (nazwa robocza).

Ta oddolna, samorządowa inicjatywa ma na celu m.in. działania edukacyjne skierowane do branży turystycznej, uświadamiające obowiązki płynące z ww. ustawy dla organizatorów imprez turystycznych, wyjaśnianie wątpliwości dotyczących konieczności stosowania przepisów ustawy do poszczególnych rodzajów działalności, wsparcie administracji publicznej w procesach kontrolnych rynku turystycznego oraz prowadzenie platformy upowszechniającej dobre praktyki i wiedzę dot. obowiązków ustawowych w mediach.

– Przyznajemy, że w branży turystycznej brakuje ostracyzmu społecznego, piętnującego przypadku działania niezgodnie z ustawą. Negatywne wyniki kontroli organizatora pozostają do wiadomości urzędu i kontrolowanego przedsiębiorcy, choć przecież wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru z powodu naruszeń jest publicznie dostępny. Podmioty niewpisane do ewidencji często w ogóle pozostają poza mechanizmami kontrolnymi. My jako branża mamy najlepsze rozeznanie, jakie działanie nosi znamiona działalności turystycznej objętej ustawą i chcemy w tym obszarze wspierać administrację w wykonywaniu zadań kontrolnych. Chcemy nagłaśniać takie przypadki, pokazywać samej branży, że nikt nie może bezkarnie działać na szkodę klientów i legalnie działających przedsiębiorców, że nie ma na to zgody” – deklaruje Łukasz Adamowicz, Prezes RPSiW TUgether oraz wiceprezes SOIT.

List podpisali Prezesi organizacji: Olga Krzemińska-Zasadzka (SOIT), Łukasz Adamowicz (RPSiW TUgether) oraz Paweł Niewiadomski (PIT) na zakończenie eksperckiej dyskusji panelowej pt. „Jak walczyć z szarą strefą w turystyce biznesowej?”. W dyskusji usłyszeliśmy cenne głosy dra Dominika Borka – Dyrektora Departamentu Turystyki MSiT, Katarzyny Szepczyńskiej – Dyrektor Działu Ubezpieczeń Turystycznych i Osobowych UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz reprezentantki Polskiej Izby Ubezpieczeń, Renaty Mentlewicz – Dyrektor Zarządzającej ds. Funduszy i Dyrektor Departamentu Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, Konrada Wielgórskiego – Członka Zarządu SOIT, a także sygnatariuszy listu.

Panel poprowadził Krzysztof Pobożniak, członek SOIT i Prezes Haxel Event & Incentive. Najważniejszy wniosek z panelu brzmi: nie ma miejsca w polskiej turystyce na łamiącą przepisy ustawy działalność organizatora turystyki, narażającą bezpieczeństwo podróżnych, degradującą wizerunek branży turystycznej oraz zaburzającą konkurencyjność na rynku turystycznym. Czas na zdecydowane działania, do których podjęcia branża się dzisiaj zadeklarowała.

Partnerami panelu było Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa Polska oraz sieć przewoźników autokarowych Global Passenger Network.

INFORMACJA PRASOWA